ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
1. Az ÁSZF hatálya

1.1) A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a CRYSTAL NAILS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, József körút 44. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-716148, adószám: 13047319-4-42, képviseli: Misi Angelika ügyvezető) által üzemeltetett, https://www.mukorom-tanfolyam.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) közzétett, eseti továbbképzésekre (nem OKJ képzések!) – a továbbiakban: ETK – terjed ki.

1.2) Az ÁSZF személyi hatálya a ETK-ra jelentkező személyre (a továbbiakban: Résztvevő), a képzést nyújtó oktatóra (a továbbiakban: Oktató) és a Weboldal üzemeltetőjére terjed ki azzal, hogy a képzésre vonatkozó – a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti – jogviszony a Résztvevő és az Oktató között jön létre, az ebből származó bármely jog és kötelezettség a Résztvevőt és az Oktatót illeti meg, illetve terheli, valamint bármely ebből származó igényt a Résztvevő és az Oktató egymással szemben jogosult érvényesíteni. A Résztvevő a képzésre vonatkozó szerződést az Oktatóval köti meg és a képzési jogviszonnyal összefüggő minden dokumentumot az Oktató állít ki.

1.3) A Weboldal üzemeltetője az ETK-k Weboldalon történő közzétételével, egyes regisztrációs és szervezési tevékenységek ellátásával az Oktató és a Résztvevő részére lehetőséget biztosít a képzési tevékenység folytatására, illetve a képzésben történő részvételre, azonban az Oktató által végzett képzési tevékenységnek nem részese.

2. Jelentkezés

2.1) A Résztvevő az ETK-ra jelentkezhet személyesen az Oktatónál, az Oktató Weboldalon közzétett kapcsolati adatain keresztül vagy a Weboldal üzemeltetőjének 1085 Budapest, József krt. 44. fsz/3. sz. alatti irodájában, mely utóbbi esetben a Weboldal üzemeltetője az Oktatóval kötött együttműködési szerződése alapján az Oktató megbízottjaként jár el.

2.2.) A Résztvevő az ETK-ra jelentkezhet a Weboldalon keresztül a kiválasztott ETK kosárba helyezését, a „jelentkezés” gomb megnyomását, majd jelentkezési adatai megadását, az életkorára, az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató valamint a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat megtételét követően a „megrendelés” gomb megnyomásával.

2.3) A Résztvevő az ETK-ra történő jelentkezésével elfogadja a Weboldal üzemeltetőjének Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában, valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket.

2.4) A Résztvevő a 2.2) pontban írott jelentkezés elküldésekor az általa megadott elektronikus címre a Weboldal üzemeltetőjétől egy rendszerüzenetet kap, amely tanúsítja a jelentkezés elküldését és annak a Weboldal üzemeltetőjéhez történt beérkezését. Ezt követően a Résztvevő a kiválasztott ETK oktatójának „számlázz.hu” fiókjától díjbekérőt kap, amely alapján teljesítheti a képzés díjának kifizetését, majd – a sikeres fizetést követően – egy igazolást a díjfizetés megtörténtéről.

2.5) A kiválasztott ETK-ra történő jelentkezés akkor kerül regisztrálásra, ha annak teljes díja megfizetésre került. A díjfizetés megtörténtére vonatkozó igazolás, bizonylat egyúttal a kiválasztott ETK-ra történt jelentkezés elfogadásának is minősül.

2.6) Az Oktató fenntartja a jogát arra, hogy a kiválasztott ETK-ra vonatkozóan a Résztvevő jelentkezését vagy az ETK-n történő részvételét elutasítsa. Az elutasításról a Résztvevő az általa a jelentkezés során megadott elektronikus címre kap értesítést. Az elutasítást sem az Oktató, sem a Weboldal üzemeltetője nem köteles indokolni, az ETK Résztvevő által megfizetett díját az Oktató az elutasítástól számított 15 napon belül a Résztvevő részére a díj megfizetésével egyező módon visszatéríti.

2.7) A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon keresztül vagy a Weboldal üzemeltetőjének 2.1) pontban meghatározott irodájában történő jelentkezéssel a Résztvevő és a Weboldal üzemeltetője között nem jön létre felnőttképzési jogviszony.

3. Fizetés

3.1) Az egyes ETK-k díja a Weboldalon, az adott képzésre vonatkozó egyéb adatok mellett kerül feltüntetésre.

3.2) A Résztvevő az ETK díját megfizetheti

 • i.) készpénzben, személyesen az Oktató részére;
 • ii.) készpénzben a Weboldal üzemeltetőjének 1085 Budapest, József krt. 44. fsz/3. sz. alatti irodájában, mely esetben a Weboldal üzemeltetője az Oktatóval kötött együttműködési szerződése alapján az Oktató javára és megbízottjaként jár el;
 • iii.) bankkártyával a Weboldalon és az Oktató „számlázz.hu” fiókján keresztül.

3.3) A 3.2. iii.) pontban meghatározott fizetési lehetőség kizárólag a Weboldal üzemeltetője által, budapesti helyszínre meghirdetett képzések esetében választható. Ebben az esetben az ETK díjának megfizetése az Oktató „számlázz.hu” fiókja által a Résztvevő részére kiállított díjbekérő alapján történik, az OTP Bank Nyrt. által üzemeltetett, bankkártyás fizetési oldalon keresztül. A díj részletekben történő megfizetésére nincs lehetőség.

3.3) A Résztvevő a díjat minden esetben az Oktató részére fizeti meg, így az ezzel kapcsolatos bármely igényét közvetlenül az Oktató felé érvényesítheti. A Résztvevő részére a megfizetett díjról a számlát az Oktató állítja ki.

3.4) Az ETK létszámának feltöltése a képzés díja befizetésének sorrendjében történik. Az a Résztvevő, aki a díjat a képzés időpontját megelőzően megfizette, a képzésre történt túljelentkezés esetén előnyt élvez azzal szemben, aki a díjat a képzés alkalmával, a helyszínen kívánja megfizetni.

4. A jelentkezés visszavonása; elmaradt képzés; a díj visszatérítése

4.1) Az ETK-ra történt jelentkezését a Résztvevő írásban – az Oktatónak vagy a Weboldal üzemeltetőjének küldött, könyvelt postai küldeményként feladott levélben vagy a Weboldalon megadott elektronikus címre küldött elektronikus levélben (e-mail) – bármikor visszavonhatja.

 • Amennyiben a Résztvevő legkésőbb a kiválasztott ETK időpontját megelőző 14. (tizennegyedik) napon a jelentkezését visszavonja, úgy jelentkezése törlésre kerül és részére a megfizetett díjat a visszavonásról történt tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, az Oktató a díj megfizetésével egyező módon visszatéríti.
 • Amennyiben a Résztvevő jelentkezését a kiválasztott ETK időpontját megelőző 13. (tizenharmadik) és 7. (hetedik) nap közötti időpontban vonja vissza, úgy a díj visszatérítésére nem tarthat igényt, azonban jogosult maga helyett más személyt megnevezni a képzésben történő részvételre vagy a befizetett díjat másik ETK-ra történő jelentkezéshez felhasználni.
 • Amennyiben a Résztvevő jelentkezését a kiválasztott ETK időpontját megelőző 6. (hatodik) napon vagy ezen belüli időpontban vonja vissza, vagy nem vonja vissza, de a kiválasztott ETK időpontjában és helyszínén nem jelenik meg vagy a képzésben egyébként nem vesz részt, úgy a megfizetett díj visszatérítésére nem jogosult.
 • A határidőkbe a kiválasztott ETK napja nem számít bele. A határidők számításánál a visszavonás elküldésének/postai feladásának napja az irányadó.

4.2) Amennyiben a Résztvevő által kiválasztott ETK-ra kevesebb, mint 5 fő jelentkezett, úgy a képzés nem kerül megtartásra. Erről a Résztvevő a jelentkezés elküldésekor az általa megadott elektronikus címre küldött elektronikus levélben értesítésre kerül. A Résztvevő által megfizetett díjat az értesítéstől számított 15 napon belül a Résztvevő részére az Oktató a díj megfizetésével egyező módon visszatéríti.

4.3) Amennyiben az ETK bármilyen egyéb ok miatt nem kerül megtartásra, úgy a képzés meghirdetett időpontjától számított 15 napon belül a Résztvevő által megfizetett díjat az Oktató a Résztvevő részére a díj megfizetésével egyező módon visszatéríti.

5. Oktatás

5.1) Az ETK-ra vonatkozó valamennyi információ – az Oktató által meghatározott tartalommal – a Weboldalon feltüntetésre kerül. A Résztvevő a képzésre vonatkozó bármely kérdésével az Oktató, Weboldalon megtalálható kapcsolati lehetőségein keresztül közvetlenül az Oktatóhoz fordulhat.

5.2) Amennyiben a Weboldal üzemeltetője az ETK-val kapcsolatban a Résztvevővel közvetlenül vagy a Weboldalon keresztül bármely információt közöl, az minden esetben az Oktatótól származó információnak tekintendő.

5.3) Az ETK-t meghirdető oktató akadályozatása esetén jogosult maga helyett másik Oktatóról gondoskodni, feltéve, hogy a másik Oktató legalább ugyanolyan képesítéssel rendelkezik, a meghirdetett ETK tematikáját oktatói szinten ismeri, rendelkezik az ETK megtartásához szükséges eszközökkel és segédanyagokkal.

6. Felelősség

6.1) A Weboldal üzemeltetője nem felel

 • i.) az ETK-val kapcsolatban a Weboldalon közzétett vagy a Résztvevővel közvetlenül közölt információ tartalmáért, az esetlegesen téves vagy hibás információból származó kárért;
 • ii.) az ETK meghirdetett időpontban történő megtartásáért, annak tematikájáért, a képzéshez szükséges eszközök és segédanyagok meglétéért;
 • iii.) a képzés hatékonyságáért, azért, hogy a Résztvevő a képzés anyagát milyen eredményességgel sajátította el;
 • iv.) a Résztvevő által befizetett díj visszatérítéséért, amennyiben annak a jelen ÁSZF szerint helye van;
 • v.) azért, ha a képzés során használt bármely eszköz vagy anyag a Részvevőben allergiás reakciót vált ki, egészségkárosodást okoz;
 • vi.) azért, ha a Résztvevő a képzés során balesetet szenved, kivéve, ha a baleset oka – rendeltetésszerű használat mellett – a Weboldal üzemeltetője által a képzéshez az Oktató részére biztosított helyiség, annak gépészete vagy berendezése hibája;
 • vii.) azért, ha a Résztvevő – rendeltetésszerű használat mellett – a képzés során használt eszköz és segédanyag használata miatt balesetet szenved, kivéve, ha az eszközt, illetve segédanyagot a Weboldal üzemeltetője biztosította az Oktató részére és a baleset oka ezek hibája.
7. Adatkezelés

7.1) A Résztvevő a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezés során megadott adatait a Weboldal üzemeltetője, mint adatkezelő kezelje és az Oktató, mint másik adatkezelő részére továbbítsa.Az adatkezelés célja az Résztvevővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a képzési jogviszony létrehozásához és adminisztrációjához szükséges okiratok elkészítése, továbbá az Oktató és a Weboldal üzemeltetője szolgáltatásainak (ez utóbbi alatt nem az ETK-hoz kapcsolódó képzési vagy egyéb szolgáltatás értendő) Résztvevő részére történő felajánlása és a szolgáltatás nyújtása, illetve a Weboldal üzemeltetőjét és az Oktatót terhelő, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése.

 • Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen a Résztvevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), illetve az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).
 • Az adatkezelés további jogalapja, hogy az adatkezelés a Weboldal üzemeltetőjére és az Oktatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez – figyelemmel különösen, de nem kizárólagosan a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényre – szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont), valamint az, hogyaz adatkezelés az Oktató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).
 • Egyebekben az adatkezelésre és az adatvédelemre a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató az irányadó.

7.2) A Résztvevő a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy a képzésen elért előmeneteléről, megszerzett szakmai jártasságáról az Oktató értékelést készítsen és azt a Weboldal üzemeltetője részére átadja.

7.3) A Résztvevő a jelentkezéssel vállalja, hogy a képzés monitorozása körében neki feltett kérdésekre válaszol, az erre vonatkozóan megkapott kérdőívet kitölti és azt a monitoring tevékenységet végző személy részére átadja. A monitorozás célja a képzéssel összefüggő igények felmérése, a képzési tevékenység hibáinak, hiányosságainak és eredményességének vizsgálata a Résztvevők részére történő jobb, szolgáltatás nyújtása érdekében.

8. Panaszkezelés

8.1) A Résztvevő az ETK-val, az Oktatóval kapcsolatos panaszt a Weboldal üzemeltetője részére az admin2@elitecosmetix.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben jelenthet be. A Weboldal üzemeltetője minden panaszbejelentést haladéktalanul kivizsgál, szükség szerint egyeztetést személyes folytat le a Résztvevő és az érintett Oktató részvételével és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Résztvevő jogos panasza orvoslásra kerüljön. Amennyiben a panaszt az Oktató nem orvosolja és a Résztvevő panaszát változatlanul fenntartja, úgy a Weboldal üzemeltetője a panaszról, annak általa történt kivizsgálásáról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a Résztvevő részére a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi.

8.2) A Weboldal üzemeltetője felhívja a figyelmet arra, hogy a részére megküldött panasz és annak kivizsgálása nem minősül a képző intézmény panaszkezelésének, a jogvitára irányadó jogszabályokban meghatározott, igényérvényesítésre vonatkozó eljárásnak, továbbá amennyiben bármely jogszabály az igényérvényesítésre határidőt állapít meg, úgy a Weboldal üzemeltetőjének panaszkezelési eljárása e határidő múlását nem érinti. A Weboldal üzemeltetője felhívja a figyelmet arra, hogy az 1.2) pont értelmében a Résztvevő igényét az Oktatóval szemben érvényesítheti.

8.2) Amennyiben a jogvita a 8.1) pontban meghatározott eljárás során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Résztvevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Oktató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

8.3. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály (cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em., telefon: (1) 450-2598, e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu)

8.4. Közjegyzői, bírósági eljárás kezdeményezése Fizetési meghagyásos eljárás a 2009. évi L. törvény, a fizetési meghagyásos eljárásról alapján. Peres eljárás kezdeményezése a 2016. évi CXXX. törvény, a polgári perrendtartásról alapján.

9. Egyéb rendelkezések

9.1) A jelen ÁSZF 2021. 01. 29. napján lép hatályba.

9.2) A Weboldal üzemeltetője jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Weboldalon közzéteszi. A Résztvevő a módosítás hatálybalépését követő újabb jelentkezés leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.

9.3) A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori, hatályos magyar jogszabályok, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók.

 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

a Crystal Nails Kft. által folytatott szakmai képzésekre és egyéb felnőttoktatási tevékenységekre vonatkozóan

1. Általános adatok, elérhetőség

1.1. A képzők szerv adatai

 • Név és cím: Crystal Nails Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 44. fsz. 3.) (Képző szerv),
 • Cégjegyzékszám: 01-09-716148
 • Adószám: 17781781-4-42
 • Engedélyszáma: E/2020/000170
 • Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/002263
 •  
 • Név és cím: Crystal Akadémia Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 44. Fsz. 3.) (Képző szerv)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-964252
 • Adószám: 23418408-4-42
 • Engedélyszáma: E/2023/000070

1.2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége és nyitva tartása:

 • Telefonon: +36 70 7742611 (hétköznapokon 8:30-16:30 óráig)
 • E-mailen: iskola@crystalnails.hu
 • Személyesen: 1085 Budapest, Salétrom utca 7. 5-ös kapucsengő (hétköznapokon 8:30-16:30 óráig)

1.3. Felügyeleti szerv, vitarendezés

Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.kormanyhivatal.hu/hu/pest, telefon: +36-1-210-9721
Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

2. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok és jogi szabályok
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.),
 • a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet (Fkvhr.),
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szktv.),
 • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkvhr.),
 • a szakminisztérium által kiadott, a Műkörmös és körömdizájner szakmai képzésre vonatkozó 10124005. sz. programkövetelmény (www.ikk.hu).
3. A képzési szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

3.1. A Képző szerv az Szktv. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, Műkörmös és körömdizájner szakképzettség megszerzésére irányuló szakmai képzést, valamint egyéb műkörmös felnőttoktatási képzéseket (modulok) (a szakmai képzés és a modulok együtt: képzések) szervez, hirdet meg és tart.

3.2. A képzéseken való részvétel feltételeit a szakmai képzésre vonatkozó programkövetelmény, illetve modulokra vonatkozó képzési program szabályozza. A Műkörmös és körömdizájner szakmai képzés programkövetelménye elérhető a www.ikk.hu oldalon. Az egyéb felnőttoktatási modulok képzési programjai elektronikus formában elérhetőek a https://www.mukorom-képzés.com/mukormos-kepzesek-kezdoknek-t26 oldalon.

3.3. A képzéseken való részvétel a programkövetelményben, vagy a modulokhoz tartozó képzési programokban meghatározott végzettséghez, előképzettséghez kötött lehet. A meghatározott végzettség, előképzettség meglétét a képzésben résztvevő személynek igazolnia kell.

3.4. A képzések csak a felnőttképzési szerződésben foglaltakkal összhangban rendezett képzési díj megfizetése mellett látogathatók.

3.5. A képzésben résztvevő személy köteles megtartani a Képző szerv házirendjét. A képzésben résztvevő személy az oktatási alkalmakon köteles olyan mentális- és fizikai állapotban megjelenni, amellyel nem zavarja az oktatás folyamatát, illetve a többi résztvevő részéről a szolgáltatás zavartalan igénybe vételét. Amennyiben a képzésben résztvevő személy viselkedésével akadályozza az oktatót a képzésben, illetve a többi résztvevőt a képzés igénybevételében, úgy az oktató vagy a Képző szerv más munkatársa felszólítására köteles az oktatás helyszínét elhagyni. A Képző szerv az oktatás folyamatát megzavaró eseményt követően írásban felszólíthatja a képzésben résztvevő személyt a felnőttképzési szerződés betartására. A felszólítás figyelmen kívül hagyása esetén a Képző szerv a felnőttoktatási szerződést felmondhatja.

4. Jelentkezés a képzésekre

4.1. A Képző szerv által meghirdetett Műkörmös és körömdizájner szakmai képzésekre, valamint az egyéb képzési modulokra személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy elektronikusan a Képző szerv honlapján lehet jelentkezni a kiválasztott képzés kosárba helyezését, a „jelentkezés” gomb megnyomását, majd jelentkezési adatai megadását, a betöltött 18. életévre, az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató valamint a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat megtételét követően a „megrendelés” gomb megnyomásával majd.

4.2. A képzésre jelentkező az Fktv-ben meghatározott kötelezően megadandó adatokat köteles a Képző rendelkezésére bocsátani.

4.3. A képzésben résztvevő személy a jelentkezéssel egyidejűleg, vagy azt követően átutalással regisztrációs díjat fizet a Képző szerv számára. A regisztrációs díj beérkezését követően a Képző szerv kiállítja a képzési díjról szóló számlát, illetve elkészíti a felnőttképzési szerződést és az iratokat a képzésben résztvevő személy részére megküldi.

4.4. A képzésre jelentkező a Képző szerv felszólítására köteles a képzésen való részvételhez szükséges bizonyítványokat, dokumentumokat elektronikus úton megküldeni, vagy az ügyfélszolgálaton eredeti példányban bemutatni. Az elektronikus úton megküldött dokumentumok eredeti példányát legkésőbb a képzés megkezdésekor (az első képzési alkalommal) be kell mutatni. A Képző szerv az eredeti dokumentumokról, amennyiben azok elektronikus úton nem kerültek megküldésre másolatot készít. Az így keletkezett személyi anyagot a Képző szerv a honlapján hozzáférhető adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

4.5. A szakmai képzés és egyes modulok esetében lehetőség van előzetes tudásfelmérés vagy előzetes képzettség (korábban igazoltan megszerzett tudás) figyelembe vételére. A korábban igazoltan megszerzett tudásra tekintettel a Képző szerv a programkövetelmény, illetve a képzési programok alapján meghatározotthoz képest alacsonyabb kötelező kontakt óraszámot, illetve képzési díjat határozhat meg. Amennyiben az érintett képzés esetében arra lehetőség van, a képzésben résztvevő személynek a jelentkezéskor előzetesen jeleznie kell az előzetes tudásfelmérésre vonatkozó igényét, illetve a korábban elvégzett képzések eredményeként kapott dokumentum bemutatásával igazolnia kell előzetes képzettségét.

4.6. A Képző szerv külföldi, nem angol nyelven kiállított bizonyítvány/oklevél esetében hiteles magyar fordítást fogad el. Hiteles fordításnak minősül (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján):

 • - az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • - a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • - a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá
 • - az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.
5. A felnőttképzési szerződés

5.1. A Képző szerv a képzésben résztvevő személlyel írásban felnőttképzési szerződést köt. A szerződés tartalmazza az előzetes tudásmérésre vagy előzetesen megszerzett tudásra tekintettel meghatározott képzési díjat, illetve a képzés tananyagokra bontott ütemezését, a még elfogadható hiányzás mértékét, a Képző szerv, illetve a képzésben résztvevő személy jogait és kötelezettségeit.

5.2. A képzés órarendje a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan melléklete. Az órarend-változtatás jogát (a programkövetelmény, illetve a képzési tervre tekintette) a Képző szerv fenntartja. A változtatás lehetősége kiterjedhet a képzés egy-egy oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is.

6. Vizsgák

6.1. A Képző szerv a képzésben résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésére, értékelésére modulzáró vizsgák letételét írja elő vagy azok letételének lehetőségét biztosíthatja. A Képző szerv jogosult a megismételt modulzáró vizsgákért külön eljárási díjat felszámítani, mely díjakat köteles a felnőttképzési szerződésben megjelölni. Sikertelen modulzáró vizsgának számít az is, ha a képzésben résztvevő a kijelölt modulzáró vizsga időpontban távol marad, illetőleg határidőre nem teljesíti a modulzáró vizsgák követelményeit. Az érvényes modulzáró vizsgák alapján a Képző szerv kibocsátja az érintett modul sikeres elvégzését mutató tanúsítványt, vagy egyébként modulzáró igazolást állít ki, vagy . A modulzáró igazolást Képző szerv a résztvevő külön kérésére résztvevő részére kiadja. A Szakmai és Vizsgakövetelményben előírt modulzáró vizsgákat a képzés ideje alatt kell teljesíteni. A képzés befejezését követően a képző intézmény javító, pótló modulzáró vizsgát nem szervez.

6.2. A Képző szerv a szakmai képzést követően szakképesítést eredményező vizsgát nem szervez, erre jogosultsága kizárólag az állam által akkreditált vizsgaközpontoknak van. A Képző szerv ugyanakkor a szakmai képzés befejezésekor biztosítja az akkreditált vizsgaközpontban való vizsgázás szervezési hátterét. Amennyiben a képzésben résztvevő személy a szakmai képzés befejezésekor megszervezett vizsgán nem vesz részt, a Képző szerv a továbbiakban nem köteles a vizsgán való részvétel szervezésében részt vállalni.

6.3. A modulok befejezésekor a modult érvényesen elvégzők és a Képző szerv által szervezett vizsgát sikeresen teljesítők számára a Képzési szerv tanúsítványt állít ki. Amennyiben az adott modul vizsgával zárul, a tanúsítványt a képzésben résztvevő személy a sikeres vizsgát követően kapja kézhez.

7. A felnőttképzési szerződés felmondása, illetve az elállással kapcsolatos lehetőségek

7.1. Képző szerv jogosult a felnőttoktatási szerződést felmondani az alábbi esetekben

 • - a jelen ÁSZF 3.3 pontjában jelzett esetben;
 • - amennyiben a képzésben résztvevő személy az oktatási díj megfizetésével több, mint 60 napon túli késedelembe esik;
 • - amennyiben a képzésben résztvevő személy a felnőttoktatási szerződésben meghatározott maximális kontaktóra mulasztáson túlmenően nem jelenik meg személyes részvétellel járó képzési alkalmon
 • - amennyiben a képzésben résztvevő személy a képzésre vonatkozó házirendet súlyosan megsérti.

7.2. Képzésben résztvevő személy a felnőttoktatási szerződést felmondhatja, illetve az első képzési alkalmat megelőzően a szerződéstől elállhat.

7.3. A felnőttoktatási szerződés felmondását a Felek írásban (az e-mail kommunikációt is ideértve) közlik a másik féllel.

7.4. Elállás, illetve felmondás esetén a képzésben résztvevő személynek a képzési díj arányos része visszafizetésre kerül.

8. A képzési szolgáltatások díjának kiegyenlítése

8.1. Képzésben résztvevő személy a képzés díját az alábbi módok bármelyikének igénybevételével kiegyenlítheti, az egyes díjtételek díjfizetési módszereit szabadon megválaszthatja, módosíthatja:

 • - készpénzzel az 1.2 pontban megjelölt ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben,
 • - átutalással a képzésre való jelentkezést követően kapott díjbekérőn megjelölt adatok szerint,
 • - bankkártyával a 1.2 pontban megjelölt ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben

8.2. A képzésen résztvevő személy indokolt kérelemmel kérheti a képzési díj megfizetésének egyéni ütemezését.

8.3. A 30 napot meghaladó díjtartozás esetén a résztvevő a felnőttoktatási foglalkozáson való részvételtől a tartozás rendezéséig eltiltható. A késedelmes díjfizetésre tekintettel keletkező többlet költségeket (pl: kötelező kontaktórák pótlásának díja) a képzésen résztvevő személy viseli.

9. Bizonylatolási rend

A Képző szerv az átutalásos befizetések beérkezését követően 8 napon belül elektronikus formátumú számlát állít ki, melyet a tanuló e-mail címére megküld. Az ügyfélszolgálaton történő készpénzes, bankkártyás befizetésekről a Képző szerv papíralapú bizonylatot állít ki, melyet a befizető részére a pénzügyi teljesítéskor átad.

10. Panaszkezelési eljárás

10.1. A képzési tevékenységgel összefüggő panaszokat az 1.2. pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken lehet megtenni. Amennyiben a panasz jellegéből az fakad, a panaszos közvetlenül a képzési alkalom során is előterjesztheti panaszát a Képzési szerv érintett munkatársa felé. Telefonos vagy személyes panasztétel esetén a Képző szerv a panaszról jegyzőkönyvet készít. A panaszban, illetve a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a panasz tárgyát, így a kapcsolódó tényállás ismertetését, az abból származó panasz lényegét és a kért intézkedés megjelölését. Nem szükséges a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, ha az a panasztételkor a panaszos megelégedésére rendezésre kerül.

10.2. A Képző szerv a panaszt kivizsgálja és az annak megfelelő intézkedések megtételéről, a kért intézkedéstől eltérő intézkedésről, avagy a panasz intézkedés nélküli lezárásáról, elutasításáról a panaszost 15 munkanapon belül írásban (ideértve az e-mailt is) értesíti.

10.3. Amennyiben az észrevételre tett intézkedéseket a panaszos nem tartja elfogadhatónak, II. fokon kérheti a vizsgálat eredményének felülvizsgálatát. A II. fokú bejelentés esetén a vizsgálatot a Képzési szerv vezetőjének kell címezni, és az ügyvezető fogja a kivizsgálást levezetni, majd ő hozza meg a döntést. A bejelentőt a vizsgálat eredményéről 15 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell.

10.4. A panaszkezelés folyamatáról a képzés megkezdése előtt minden résztvevőt tájékoztatni kell, a képzés időtartama alatt pedig – kérés esetén – fontos hozzáférhetőséget biztosítani. A panaszkezelési nyilvántartás dokumentumait – erre vonatkozó kérés esetén – minden képzésben résztvevő számára hozzáférhetővé kell tenni.

11. Adatkezelés, adatvédelem

11.1. A Képző szerv adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény és az Fktv. vonatkozó szabályainak és egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra.

11.2. A Képző szerv adatkezelésére vonatkozóan külön tájékoztatót tesz közzé, amelyet a képzésben résztvevő személyek a képzésre való jelentkezés során, személyes adataik megadását megelőzően megismerhetnek és elfogadnak.